இடுகைகள்

2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

புனைபெயர் சூடிப் புஸ்தகம் போட்ட கதை - 1

அடக்கம் அன்பையும் உய்க்கும்

எல்லோருக்கும் கிடைக்காத இரண்டு நண்பர்கள்

அம்பலக்குளத்தில் முங்கியபடி மூன்று நாட்கள்

கண் சிப்பி

மங்குல் வெள்ளம் கடலினும் பெரிதே

மழை கொணர் மகளிர்

பெண்களின் கண்கள்

நகுக

நதி போலும் என் காதல்

படத்துக்கு இன்னும் பேர் வெக்கலே - 2

படத்துக்கு இன்னும் பேர் வெக்கலே - 1

நகர்ப்புறப் புனிதம்

மதி - ஒரு நேர்காணல்

பொம்மைக்கூடும் பிள்ளைத்தமிழும்